อักษร
 • คณะผู้บริหารจังหวัดพัทลุง
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 • นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
 • วันที่รับตำแหน่ง
  :
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • การศึกษา
  :
  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ม.รามคำแหง
  - นิติศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
  - หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • ประวัติรับราชการ
  :
  - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  - หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดเลย .
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  - หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดกระบี่
  - หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 • เกียรติประวัติ
  :
  ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ
  ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
    - ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (ธันวาคม ๒๕๕๖)
    - ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (ธันวาคม ๒๕๕๓)
    - เหรียญจักรพรรดิมาลา
  ๓. บุคคลต้นแบบการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปี ๒๕๕๙