อักษร
 • คณะผู้บริหารจังหวัดพัทลุง
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 • นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
 • วันที่รับตำแหน่ง
  :
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • การศึกษา
  :
  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ม.รามคำแหง
  - นิติศาสตร์บัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
  - หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • ประวัติรับราชการ
  :
  - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  - หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดเลย .
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  - หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดกระบี่
  - หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 • เกียรติประวัติ
  :
  ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ
  ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
    - ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (ธันวาคม ๒๕๕๖)
    - ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (ธันวาคม ๒๕๕๓)
    - เหรียญจักรพรรดิมาลา
  ๓. บุคคลต้นแบบการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปี ๒๕๕๙
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 • นางสาวดวงพร บุญครบ
 • วันที่รับตำแหน่ง
  :
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ประวัติรับราชการ
  :
  - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนพัฒนาโครงสร้างและระบบงานสถาบันดำรงราชานุภาพ
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานดำรงราชานุภาพ
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • วุฒิการศึกษา
  :
  ๑)บริหารธุรกิจบัญฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ๒)พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัญทิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณทิฑพัฒนบริหารศาสตร์
 • เกียรติประวัติ
  :
  ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี ๒๕๕๕
  ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้ยสายสะพาย (สาย๒)
  - ชั้นประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)(ธันวาคม ๒๕๕๘)

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 • นาย วันชัย จันทร์พร
 • วันที่รับตำแหน่ง
  :
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ประวัติรับราชการ
  :
  - นักการข่าว ๓ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
  - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) ที่ทำการปกครองภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  - นิติกร ๖ สำนักบริหาราชการส่วนท้องถิ่น
  - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ช่วยราชการสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  - นิติกร ๘ว กลุ่มงานวินิจฉัยและเรื่องร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
  - ผู้อำนวยการกองกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น (นิติกร ๘) กองกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
  - ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ (อำนวยการสูง) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
  - ท้องถิ่นจังหวัดศรีษะเกษ (อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีษะเกษ
  - ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
  - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อำนวยการสูง) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบรมศึกษาดูงาน
  :
  ๑.นายอำเภอ รุ่นที่ ๕๐ กรมการปกครอง
  ๒. นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๘ สถาบันดำรงราชนุภาพ กระทรวงมหาดไทย