อักษร
 • คณะผู้บริหารจังหวัดพัทลุง
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 • นายวันชัย คงเกษม
 • วันบรรจุ
  :
  ๖ มิถุนายน ๒๕๓๑
 • เกิดวันที่
  :
  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗  ภูมิลำเนา จังหวัดชลบุรี
 • การศึกษา
  :
  - ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท รป.ม. : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร
  :
  - หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย(บ.มท.) ๗ รุนที่ ๑/๒๕๔๖
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๕
  - ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์(TEPCoT) รุนที่ ๗
  - Executive Training Program on Provincial and Local Administration ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ๕๗)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  :
  ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  :
  - ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๑ ผู้อำนวยการกองกลาง สป.
  - ๑๖ ก.พ.๒๕๕๒ ผู้อำนวยการกองคลัง สป.
  - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สป.
  - ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
  - ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
  - ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
  - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  - ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘ ที่ปรีกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ทรงคุณวุฒิ)
  - ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 • นายภิรมย์ นิลทยา
 • เกิดวันที่
  :
  วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕
 • ภูมิลำเนา
  :
  จังหวัดสงขลา
 • ประวัติการศึกษา/อบรม
  :
  - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๒
  - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๓
  - หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ ๓
 • ประสบการณ์ทำงาน
  :
  - นักการข่าว ๓ สนจ.นราธิวาส สป.มท. (๑๖ พ.ค.๒๕๓๒)
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ สนจ.นราธิวาส สป.มท. (๑๓ มี.ค. ๒๕๓๓)
  - เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ ๔ กองงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สป.มท.(๑๖ เม.ย.๒๕๓๔)
  - บุคลากร ๔ กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. (๑ ต.ค.๒๕๓๕)
  - นักการข่าว ๕ กองการข่าว สป.มท. (๑ ต.ค.๒๕๓๘)
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ สนจ.นราธิวาส สป.มท.(๑๕ พ.ย. ๒๕๓๙)
  - เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๖ กองคลัง สป.มท. (๑ ต.ค.๒๕๔๐)
  - เจ้าหน้าที่บริหารงานข่าว ๖ กองการข่าว สป.มท. (๑ เม.ย. ๒๕๔๔)
  - บุคลากร ๗ว กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. (๑๖ มิ.ย.๒๕๔๖)
  - หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗) กองคลัง สป.มท. (๑ เม.ย.๒๕๔๗)
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว สำนักนโยบายและแผน สป.มท. (๒๐ ม.ค.๒๕๔๘)
  - ผู้อำนวยการส่วน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) สำนักนโยบายและแผน สป.มท. (๑ เม.ย.๒๕๕๑)
  - หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (อำนวยการสูง) สำนักงานจังหวัดนนทบุรี สป.มท. (๑๘ ก.พ.๒๕๕๖)
  - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙