Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อักษร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ------------------------------------------- ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดพัทลุงและประเทศชาติสืบไป ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 1. ความโปร่งใส หน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างสะดวก ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด 2. ความพร้อมรับผิด ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและเพื่อส่วนรวมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้กฎระเบียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ 3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติในการต่อต้านทุจริต ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ กำหนดมาตรการบทลงโทษแก่ผู้กระทำการทุจริต และดำเนินการอย่างจริงจัง 5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยความเต็มใจและยินดี ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม
ผวจ.พ.ท.เปิดโครงการซ้อนการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อณ.โฑรงแรมชัยคนาธานี
วันที่(ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 ) เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดโครงการช้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโด...
ข่าวเด่น
รวมข่าว
ระบบภายในจังหวัดพัทลุง
ปฏิทินกิจกรรม
ปฎิทินกิจกรรมผู้บริหาร
ตุลาคม
2561
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

X ปิด