อักษร
  • ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุง
รอง ผวจ.พท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ครั้งที่๓/๒๕๖๐

วันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ เวลา๑๐.๓๐น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ครั้งที่๓/๒๕๖๐ โดยมี ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ พิจารณากรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตน ตามมาตรา๓๙ จำนวน ๑ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ชั้น๒

  ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุงอื่นๆ :