อักษร
  • ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุง
ผวจ.พท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และความพร้อมของจุดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และความพร้อมของจุดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัดพัทลุง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดพัทลุงได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 8 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดพัทลุง (บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง)

  ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุงอื่นๆ :