อักษร
  • ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุง
รองผวจ.พ.ทเป็นประธานพิธีเปิดการอบรบหลักสูตรผู้ดำเนินคัดกรองคนพิการทางการศึกษาณ.ศึกษา่สงเคระห์

วันนี้ (๑๐ พ.ค.๒๕๖๑) เวลา ๐๙:๐๐ น.  นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง      ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์     จัดทำโครงการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง

  ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุงอื่นๆ :