อักษร
  • ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุง
รองผวจ.พ.ท.ประธานประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมณ.ห้องแพรทองชั้น3

วันนี้ (๑๐ ก.ค.๒๕๖๑) เวลา ๑๓:๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง      ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ห้องแพรทอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง     โดยมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

  ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุงอื่นๆ :