อักษร
  • ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุง
ผวจ.พ.ท.เปิดโครงการซ้อนการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อณ.โฑรงแรมชัยคนาธานี

วันที่(ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 ) เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดโครงการช้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อ ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ณ ห้องเพชสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคนาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

  ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุงอื่นๆ :