อักษร
  • ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลและสอบสัมภาษณ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุ (กลุ่มงานปกครอง)

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-7461-5666

  เอกสารแนบ :
ประกาศผู้มีสิทธิสอบฯ.pdf [ขนาดไฟล์ : 361.26 KB| ดาวน์โหลด : 6215 ครั้ง]
  ข่าวรับสมัครงานอื่นๆ :