อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแห่งความรัก "เพิ่มสุข เสริมรัก อนุรักษ์ความเป็นไทย" จดทะเบียนสมรสกลางท้องทุ่ง ณ "นาโปแก"

วันที่ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกิจกรรม "เพิ่มสุข เสริมรัก อนุรักษ์ความเป็นไทย" จดทะเบียนสมรสกลางท้องทุ่ง ณ "นาโปแก" เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอควนขนุนให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอควนขนุน กล่าวรายงาน  มีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ สื่อมวลชน และคู่สมรสเข้าร่วมจดทะเบียนจำนวน 12 คู่ ณ ศูนย์การเรียนรู้นาโปแก หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :