อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.พบปะและมอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.ชุมพล

วันที่๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นาย กู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ ผวจ.พ.ท. พบปะและมอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีประชาคม ครั้งที่ ๓ ณ หมู่ที่ ๗ ต.ชุมพล โดยมีการถ่ายทอดความรู้ตามกรอบหัวข้อ วิถีไทยปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอศรีนครินทร์ ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ ศาลาเอนกประสงศ์ หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :