อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการซ่อมสร้างถนนสายน้ำตกเหรียงทอง อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  เอกสารแนบ :
ใบแจ้งปริมาณงาน.xls [ขนาดไฟล์ : 54.00 KB| ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง]
ราคากลาง.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.05 MB| ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง]
แบบ ปปช 01.pdf [ขนาดไฟล์ : 197.16 KB| ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง]
แผนผังน้ำตกเหรียงทอง.pdf [ขนาดไฟล์ : 511.56 KB| ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง]
เอกสารประกวดราคาน้ำตกเหรียงทอง.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.94 MB| ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง]
ประกาศจังหวัดพัทลุง (น้ำตกเหรียงทอง).pdf [ขนาดไฟล์ : 898.46 KB| ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง]
รายงานผลการประกาศร่างฯน้ำตกเหรียงทอง.pdf [ขนาดไฟล์ : 768.40 KB| ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง]
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :