อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.เปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์สังสรรค์รื่นเริงดนตรีลิลาศระหว่างชมรมรักสุขภาพ57ณ สวนสาธารณะพัทลุง

วันนี้(เสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561) เวลา 07.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานพิธี เปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์สังสรรค์ รื่นเริง ดนตรี ลีลาศ ระหว่างชมรมรักสุขภาพ 57 กับชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพัทลุง โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ปลัดองค์กาบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธี  วัตถุประสงค์ เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการกีฬา ประชาสัมพันธ์ชมรม ฝึกบุคคลากร ให้มีน้ำใจนักกีฬา  ละเพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างชมร

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :