อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผวจ.พ.ท.เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพัทลุงจำนวน๒ศูนย์

วันนี้(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)เวลา ๑๐.๓๐น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย ให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพัทลุง จำนวน ๒ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนางลาด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชนะสงคราม เพื่อติดตามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ และการดำเนินงานด้านโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยมี รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ให้การต้อนรับและนำตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมให้ข้อมูลในการบริหารจัดการศูนย์ฯ

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :