อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง

http://www.phatthalung.m-society.go.th/Home/Information%20center/Document/index.html

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

http://pvnweb.dpt.go.th/phatthalung/images/ptl-doc/Procurement_Plan/Procurement_Plan.pdf

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :