การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดพัทลุง Public Sector Management Quality Award (PMQA)
 

ลักษญะสำคัญองกรค์

คู่มือการใช้งาน

คำสั่ง PMQA

สำนักงานจังหวัดพัทลุง
นโยบายการกำกับดูเลองค์การที่ดี
จังหวัดพัทลุง ปี 2555

PMQA หมวด 1 - 7

หมวด 1 การนำองค์กร

หมวด 2 การว่างแผนยุทธศาสตร์

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับ
บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ


แบบฟอร์ม การสมัครรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐเบื้องต้น
PMQA
PMQA 2550
PMQA 2551
PMQA 2552
PMQA 2553
PMQA 2554

PMQA
ประจำปี 2550
การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร
การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองค์กรด้วยตนเองฯ
รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
รายงานสรุปผลการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์กร
การประมวลผลคะแนน (ระดับจังหวัด)
ประจำปี 2551

รายงานผลการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร
รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามมาตรฐานที่กำหนด
การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามรายหัวข้อ
รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง
รายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์กร
แผนปรับปรุงองค์กร
แสดงหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินการในแต่ละหมวด
รายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาำพการบริหารจัดการภาครัฐ
PMQA ภาพรวม

 
 
 
 
 
 

สำนักงานจังหวัดพัทลุง กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.074-613-409