เอกสารดาวน์โหลด
มาตรฐานคุณลักษณะและราคาของระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหา

1.หนังสือสั่งการ มติ ครม. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพัทลุง(ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท)
2.แนวทางปฎิบัติ/ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขอส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

3.ยกเลิกคำสั้ง และให้ใช้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด


ข่าวเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม
HDMI Switcherจัดทำโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพัทลุง
โทร.074-613409(รัตนาภรณ์)

์)