ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด MOC
ข้อมูล/สถิติสำคัญของจังหวัดพัทลุง
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าข้อมูล MOC
download MULTIPLE-IE-SETUP
วิธีการ set ให้ IE7 สามารถแสดงปุ่มได้
วิธีการ set ให้ IE10 สามารถแสดงปุ่มได้
download JAVA RUN TIME
(กรณีไม่สามารถดูกราฟจากรายงานได้ )