รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ คสช.
--> ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดพัทลุง POC/MOC
--> รายงานสถานการณ์ประจำวัน
--> รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.
--> แบบรายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ คสช.