Home | Download | Webboard | Guestbook | Site Map | Admin
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดจังหวัดพัทลุง

   ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการทำสงครามกับคอร์รัปชั่น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ประกอบกับการบังคับให้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งส่งผลโดยตรงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องเร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  แก้ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต  ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ใช้วิธีบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการการบริหารบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ผุ้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเพื่อสร้างหน่วยงานใสสะอาดของจังหวัดพัทลุง
บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดพัทลุงจึงจัดทำเว็บไซด์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน  และช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ