กรุณาพิมพ์ Username และ  Password


Username
Password

เข้าใช้งานจำนวน  ครั้ง

สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ติดต่อ : โทรศัพท์/โทรสาร 0-7461-3409

e-mail : phattalung@moi.go.th
Phatthalung Provincial Office   
http://www.phatthalung.go.th