ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561


ห้องประชุมกาบบัว
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
-
-
ไม่มีรายการจองห้องประชุม
-


ห้องประชุมอิรวดี
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
08.30
12.00
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
13.00
16.00
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง


ห้องประชุมไพรวัลย์
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
-
-
ไม่มีรายการจองห้องประชุม
-