ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560


ห้องประชุมกาบบัว
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
08.30
12.30
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
13.30
16.30
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง


ห้องประชุมอิรวดี
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
09.00
16.30
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง


ห้องประชุมไพรวัลย์
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
09.30
12.00
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง