ประจำวันที่ 24 เมษายน 2561


ห้องประชุมกาบบัว
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
08.30
12.30
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
13.30
16.30
สถจ.พัทลุง


ห้องประชุมอิรวดี
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
09.00
12.00
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
12.00
16.30
สำนักงานจังหวัดพัทลุง


ห้องประชุมไพรวัลย์
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
13.30
16.00
สนง.พช.จ.พัทลุง