ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561


ห้องประชุมกาบบัว
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
-
-
ไม่มีรายการจองห้องประชุม
-


ห้องประชุมอิรวดี
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
09.30
12.00
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง


ห้องประชุมไพรวัลย์
เริ่ม
เลิก
เรื่อง
หน่วยงาน
-
-
ไม่มีรายการจองห้องประชุม
-