สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพัทลุง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ