Anti-Corruption Operation Center of Phatthalung Province

  

ความเป็นมา

1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ     ได้กำหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
2. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
3. กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ 356/2557 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้น  โดยให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ประสาน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติในหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  ดังนั้น จังหวัดพัทลุงจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดพัทลุง  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ  รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการต่างๆ ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย

 


 

 

 เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการ

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 ช่องทางร้องเรียน

องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ
 

องค์กรเพื่อความโปร่งใส
ประเทศไทย

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น


สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.แฟกซ์ 0-7461-3409