อักษร
  • ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4

(1) เป้าประสงค์

เพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้ทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

(2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตร (ณ ราคาคงที่) เพิ่มขึ้น 8%

2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม (ณ ราคาคงที่) เพิ่มขึ้น 4%

3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 4%

(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ์

1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

2.การลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการเก็บรักษา การคัดขนาด การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์และสร้าง Brand ของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด

3.ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นและสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินธุรกิจร่วมกันทั้งในและนอกจังหวัด

4.พัฒนา ฟื้นฟูสภาพดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะสมกับการเกษตร พร้อมทั้งวางระบบชลประทาน ควบคู่กับการบริหารจัดการ การใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ

5.พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การรวบรวมและการกระจายผลผลิต การเก็บรักษา และการแปรรูป

6.สนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกโดยการปลูกพืชพลังงานทดแทน ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน

7.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (SME)

9.ส่งเสริมและพัฒนาการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร โดยการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน

10.เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกินของเกษตรกร

11.สนับสนุนและส่งเสริมการนำผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

12.พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อสนับสนุน ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์

มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4

(1) เป้าประสงค์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีมาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมและสร้างรายได้ที่ยังยืนสู่ชุมชน

(2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นปีละ 3%

2. จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นปีละ 3%

3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 แหล่ง

(3) แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ์

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และระบบบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีมาตรฐาน

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

4.พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1
หน้า :