อักษร
  • เขตพื้นที่การปกครอง
                 

มีรายชื่ออำเภอและตำบลดังนี้

อำเภอเมือง ตำบลคูหาสวรรค์
ตำบลเขาเจียก
ตำบลท่ามิหรำ
ตำบลโคกชะงาย
ตำบลนาท่อม
ตำบลปรางหมู่
ตำบลท่าแค่
ตำบลลำปำ
ตำบลตำนาน
ตำบลควนมะพร้าว
ตำบลร่มเมือง
ตำบลชัยบุรี
ตำบลนาโหนด
ตำบลพญาขัน
อำเภอกงหรา ตำบลกงหรา
ตำบลชะรัด
ตำบลคลองเฉลิม
ตำบลคลองทรายขาว ตำบลสมหวัง
อำเภอเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน
ตำบลควนขนุน
ตำบลจองถนน
ตำบลหานโพธิ์
ตำบลโคกม่วง
อำเภอตะโหมด ตำบลแม่ขรี
ตำบลตะโหมด
ตำบลคลองใหญ่
อำเภอควนขนุน ตำบลควนขนุน
ตำบลทะเลน้อย
ตำบลนาขยาด
ตำบลพนมวังก์
ตำบลแหลมโตนด
ตำบลปันแต
ตำบลโตนดด้วน
ตำบลดอนทราย
ตำบลมะกอกเหนือ
ตำบลพนางตุง
ตำบลชะมวง
ตำบลแพรกหา
อำเภอปากพะยูน ตำบลปากพะยูน
ตำบลดอนประดู่
ตำบลเกาะนางคำ
ตำบลเกาะหมาก
ตำบลฝาละมี
ตำบลหารเทา
ตำบลดอนทราย่
อำเภอศรีบรรพต ตำบลเขาย่า
ตำบลเขาปู่
ตำบลตะแพน
อำเภอป่าบอน ตำบลป่าบอน
ตำบลโคกทราย
ตำบลหนองธง
ตำบลทุ่งนารี
ตำบลวังใหม่
อำเภอบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ
ตำบลนาปะขอ
ตำบลโคกสัก
อำเภอป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม
ตำบลลานข่อย
ตำบลเกาะเต่า
ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอศรีนครินทร์ ตำบลชุมพล
ตำบลบ้านนา
ตำบลอ่างทอง
ตำบลสำสินธุ์